Công văn - Thông báo

» Công văn

Mẫu Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2011 - 2012

Trích dẫn :

 

 

         PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Trường : ………………………                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          Số:....................
                                                                Thạch….., ngày tháng năm 2012
                          BÁO CÁO
Sơ kết học kì I và phương hướng nhiệm vụ học kì II
 năm học 2011 – 2012
 
A.             Đánh giá sơ kết học kì I năm học 2011 – 2012
                 I.     Đánh giá chung:
Nêu tổng quan về đặc điểm thuận lợi, khó khăn( chủ quan, khách quan) của đơn vị, địa phương trong năm học 2011 – 2012, khái quát về thực hiện mục tiêu nhiệm vụ, những kết quả quan trọng nổi bật, đã đạt được trong học kì này.
  II.   Tình hình thực hiện nhiệm vụ Kỳ I năm học 2011 – 2012
1. Những kết quả đạt được:
Bám sát nhiệm vụ cụ thể trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Bộ và Sở GD & ĐT Hà Tĩnh và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, yêu cầu của địa phương để đánh giá.
             Đối với mỗi nhiệm vụ, nêu cụ thể:
- Những biện pháp đã thực hiện trong tham mưu, phối hợp, chỉ đạo, tổ chức, quản lý; nêu cụ thể (định lượng) những kết quả đã đạt được trong học kì I của năm học này so với chỉ tiêu (Mục tiêu nhiệm vụ đặt ra và so sánh với cùng kì năm trước)
-         Những biện pháp quản lý đã thực hiện mang lại hiệu quả cao
-         Những hạn chế, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân; hướng khắc phục.
2. Bài học kinh nghiệm (Trong công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, trong triển khai thực hiện)
 III.    Kết luận chung:
Nêu những bài học kinh nghiệm rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ năm học
                        B. Phương hướng nhiệm vụ kì II năm học 2011 - 2012
            Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ năm học và tình hình cụ thể, các đơn vị cần liệt kê những việc trọng tâm cần làm ở học kì II
                        D. Những kiến nghị đề xuất (Nếu có)
 
 
(Biểu mẫu kèm theo Báo cáo sơ kết học kì I năm học 2011 – 2012):
 1. Kinh phí hoạt động mua sắm sách, tài liệu, thiết bị năm 2011:
Nguồn kinh phí hoạt động
(Đơn vị: Triệu đồng)
Chi phí mua sắm sách, TBDH
(Đơn vị: Triệu đồng)
Ngân sách
Nhà nước cấp
Thu từ học sinh
Từ nguồn thu khác
Tổng cộng
Danh mục
Tổng số tiền
Số lượng (Sách, TL, bộ TBDH
So với yêu cầu đạt tỷ lệ
Tổng số NSNN cấp
Trong đó NS chi khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Tình hình đội ngũ:
Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên
Trình độ đào tạo
Tổng cộng
SL đội ngũ quản lý
SL đội ngũ quản lý còn thiếu
Tổng số GV
Tổng số GV còn thiếu
TS GV phải hợp đồng thêm
Số GV trên chuẩn
Số GV đạt chuẩn
Số GV
chưa đạt
chuẩn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Tổng số học sinh, HS nữ, HS dân tộc, HS khuyết tật, là con TB,LS
Khối/lớp
Tổng số HS
Số HS bỏ học ở kì 1
TL HS bỏ học
Số HS con LS
Số HS nữ
Số HS khuyết tật
Số HS dân tộc
Nhà trẻ
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu giáo
 
 
 
 
 
 
 
Tiểu học
 
 
 
 
 
 
 
THCS
 
 
 
 
 
 
 
 
    Thời hạn nộp: chậm nhất là ngày 05/01/2012. Mỗi trường nộp 2 bản (1 bản nộp cho Văn phòng và 1 bản nộp về bộ phận chuyên môn).