Công văn - Thông báo

» Công văn

Công văn chỉ đạo công tác thiết bị trường học

Trích dẫn :

 Kính gửi: Hiệu trưởng các trường TH, THCS.
Trong những năm qua, cơ sở vật chất thiết bị dạy học(TBDH) đã được đầu tư cơ bản, đội ngũ viên chức thiết bị (VCTB) đã được bổ sung về số lượng và chất lượng; nhờ đó công tác TBDH đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục dần tình trạng dạy chay trong các nhà trường.
Tuy vậy, công tác thiết bị trường học (TBTH) vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập như sau:
- Nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên còn hạn chế; công tác quản lý, kiểm tra, đánh giá chưa có hiệu quả; một số giáo viên chưa khai thác hết vai trò TBDH.
- Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ VCTB còn khó khăn, nhất là bất cập giữa chương trình giáo dục và chuyên môn đào tạo. Bên cạnh đó, một số VCTB chưa phát huy hết vai trò, nhiệm vụ (chỉ hoàn thành công việc giữ thiết bị); một số đơn vị bố trí VCTB kiêm nhiệm nhiều công việc khác, nên điều kiện thời gian tập trung cho công tác quản lý thiết bị còn hạn chế.
- Việc tuyển dụng VCTB còn thiếu nguồn đáp ứng yêu cầu (Hệ đào tạo thư viện - thiết bị), cá biệt có trường hợp chưa qua đào tạo; có đơn vị còn bố trí giáo viên, nhân viên hành chính dôi dư đảm nhiệm công việc TBDH.
- Chế độ chính sách chưa tương xứng với trách nhiệm và cường độ lao động của VCTB, như chế độ phụ cấp độc hại nghề,…
- Cơ sở vật chất (Phòng thực hành, phòng kho, bàn ghế,…) chưa đảm bảo, kinh phí chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động TBDH.
Thực hiện công văn số 1322/SGDĐT-TCCB ngày 01/9/2012 của Giám đốc sở GD & ĐT Hà Tĩnh về việc chỉ đạo công tác thiết bị trường học và để khắc phục tình trạng nêu trên Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Công tác quản lý, chỉ đạo:
- Nâng cao nhận thức tầm qua trọng, hiệu quả của công tác TBDH, tinh thần trách nhiệm của cán bộ quản lý và VCTB; tăng cường công tác quản lý, bảo quản TBDH; kịp thời chấn chỉnh tình trạng dạy chay.
- Xây dựng quy chế bảo quản, sử dụng TBDH, quy định rõ việc cho mượn, trả các thiết bị; giáo viên phải đăng ký mượn thiết bị vào lịch báo giảng và phối hợp với VCTB để việc mượn trả TB được thuận lợi. . Hàng tháng giám hiệu phải kiểm tra và nhận xét cụ thể việc sử dung TBDH của giáo viên vào sổ sử dụng thiết bị.
- Tổ chức sữa chữa những thiết bị hư hỏng nhẹ và phát động phong trào làm đồ dùng dạy học. Kiểm kê phân loại chất lượng số thiết bị hiện có. Số thiết bị hư hỏng không thể sử dụng được nữa thì tiến hành kiểm kê lập biên bản xuất hủy.
- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động của VCTB, giáo viên đối với công tác TBDH.
- Ban giám hiệu kiểm tra sổ mượn thiết bị và thông qua dự giờ đột xuât để đánh giá việc sử dụng TBDH của giáo viên.
2. Đối với viên chức thiết bị trường học:
- Viên chức TBTH thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để đảm đương công việc chuẩn bị đủ đồ dùng dạy học theo yêu cầu của giáo viên trước lúc lên lớp.
- Có đủ loại hồ sơ sổ sách quản lý thiết bị theo quy định; thực hiện đủ và đúng quy trình nghiệp vụ thiết bị mỗi khi nhập hoặc xuât TBDH, đặc biệt là số thiết bị bổ sung hàng năm.
- Bố trí sắp xếp kho thiết bị một cách khoa học, hợp lý,dễ nhìn, dễ lấy; đơn giản hóa các thủ tục cho mượn để phục vụ nhu cầu của của giáo viên được nhanh chóng. Hàng ngày phải lau chùi sạch sẽ các thiết bị trong kho.
- Chủ động phối hợp với tổ chuyên môn lập kế hoạch bổ sung TBDH; tuyên truyền giới thiệu các đồ dùng dạy học tự làm và phát huy hiệu quả của thiết bị trong giảng dạy, học tập.
- Theo dõi giáo viên mượn, trả TBDH hàng ngày một cách đầy đủ, báo cáo kịp thời cho lãnh đạo nhà trường.
- Kiểm kê phân loại chất lượng số thiết bị hiện có để tham mưu cho lãnh đạo nhà trường tổ chức sữa chữa các thiết bị hư hỏng nhẹ và thanh lý số thiết bị hư hỏng không thể sử dụng được.
3. Triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý thư viện thiết bị trường học theo chương trình VEMIS
Các đơn vị cần bố trí máy tính cho thư viện, thiết bị để triển khai kịp thời việc quản lý thiết bị, thư viện theo nội dung đã được tiếp thu trong đợt tập huấn quản lý thư viện thiết bị (VEMIS) Phòng tổ chức ngày 10/10/2012. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra việc triển khai công tác này trong thời gian tới.
Trong lúc chế độ chính sách chưa được bổ sung, điều chỉnh các đơn vị có thể vận dụng ngân sách hỗ trợ, động viên đội ngũ VCTB.
Trên đây là một số nội dung chỉ đạo công tác TBDH, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.